Oran Dhomhnaill Phadraig Lagain

Another Gaelic song from Kathleen MacInness. This one a lament song for the sudden passing of a man named Donald Peter.

Oran Dhomhnaill Phadraig Lagain

‘S bochd an naidheachd a fhuair sinn
‘S a ghluais mi gu dàn
Dòmhnall Phàdraig, mo thruaighe
Thugadh bhuainn e le bàs
Cò aige bha dùil ris
‘S tu cho sùnndach ‘s cho slàn
Cha robh sinn a’ smaointinn
Gum biodh do shaoghal cho geàrr

Dh’fhàg thu bean agus pàistean
‘S iad a’ rànaich ‘s a’ caoidh
‘S goirt a’ bhuill’ ann an fhuair iad
‘S a ghuail ann an cridh
Cha tog fidheall no òran
Am bròn rinn an clì
‘S ged a bhiodh iad measg òigridh
Bidh gach sòlas gan dìth

Chì sinn tràghadh is lìonadh
Chì sinn ealtainn is sprèidh
Chì sinn gealach is grian
‘S reultan a’ lìonadh nan speur
Ach chan fhaic sinn gu sìorraidh
Coiseachd feur ann thu fhèin
Ach guidheam fois leat, a Chrìosdaidh
‘S beannachd Dhia ann leat fhèin

Continue reading

Òran Màiri Dhall (Och nan och, tha mi fo mhulad)

The great Gaelic singer from the Isle of Lewis, Mary Smith (Màiri Nic a’ Ghobhainn), is another person I’m ashamed to have waited this long to feature on the blog. I’m sure you’ll enjoy.

Composed by Mary MacIver. The song is known in Lewis as Òran Màiri Dhall. She was a Mary MacIver from Valtos in Uig, Lewis, although born on Pabay, and was but a year old when the island was cleared, therefore referred to as Bliadhnach Phabaigh. She emigrated to America but was so unhappy with homesickness that she eventually returned home just before the First World War. She remained in Lewis, where she died in 1920.

– according Tobar an Dualchais

Òran Màiri Dhall (Och nan och, tha mi fo mhulad)

Nuair a rinn mi airson fàgail
Fhuair mi beannachd mo chàirdean
Ghabh mi ‘n t-aiseag air a’ bhàt’
Gu ruig’ sàil nam beann mòr.

Och nan och, tha mi fo mhulad
Dhomhsa tha mo chòmhradh duilich
‘S cruaidh an càs ach ‘s fheusar fhulang
‘S mi fuireach ann an coille mhòir.

Nuair a thàinig mi air fòrladh
A dh’Ameireagaidh a chòmhnaidh
Chunnaic mi a’ sin luchd-eòlais
Anns gach dòich sa robh iad ann.

Continue reading

Caoineadh na dTrí Muire

This is the oldest song to be found written in the Irish language. Although the original melody has been long-lost, I find this replacement more than acceptable. Iarla O Lionaird sings the Lament of the Three Marys from the Highland Sessions.

Caoineadh na dTrí Muire

A Pheadair, a Aspail,
An bhfaca tú mo ghrá geal?
Óchón agus óchón-ó!
Chonaic mé ar ball é,
Gá chéasadh ag an ngarda.
Óchón agus óchón-ó!

Cé hé an fear breá sin
Ar Chrann na Páise?
Óchón agus óchón-ó!
An é n-aithníonn tú do Mhac,
A Mháthrín?
Óchón agus óchón-ó!
Continue reading