A Chatrion’ Òg

As Julie Fowlis puts it in the introduction to this video, sometimes it’s a beautiful melody that grabs you and sometimes is a great story. In the case of this song, it was both for me.  I first heard it in a version called A Mhairead Og sung by the Scottish singer James Graham.  Its a beautiful lament.  If you’re impatient, the song beings about two minutes into this clip.

A Chatrion’ Òg

A Chatrion’ òg ‘s tu rinn mo leòn,
‘s tu dh’fhàg fo bhròn ‘s fo mhulad mi,
mi ‘n diugh ‘s an dè air cnoc leam fhèin
a’ sileadh dheur ‘s mi turraman.
Ach ‘s i mo mhàthair rinn an call
nuair chuir i shealg na tunnaig mi.
Nuair ràinig mi an linne chaol
‘s ann bha mo ghaol a’ sruladh innt’.
‘S e an gunna caol a rinn do leòn
‘s cha dèan mi òirleach tuilleadh leatha.
Ged thèid mi suas dhan bhail’ ud shuas
cha bhi mo chuairt ach diomain ann.
Ged thèid mi dhan taigh ud shìos
cha chuir Catrìona furan orm.
O Rìgh nan Dùl cùm rium mo chiall
Cha robh mi riamh cho cunnartach,
‘s a Chatrìon’ òg ‘s tu rinn mo leòn
‘S tu dh’fhàg fo bhròn ‘s fo mhulad mi.

Continue reading

Thig am bata

Such an amazing version of this Scottish song from Julie Fowlis. Simple, pulsing, mesmerizing.

Thig am bata / A bhean eudaich

Thig am bàta, hùg-o
Moch a-màireach, hùg-o
Bidh m’athair innte, hao ri horo
‘S mo thriùir bhràithrean, hùg-o

‘S mo chèile donn, hùg-o
Air ràmh bràghad, hùg-o
‘S gheibh iad mise, hao ri horo
Air mo bhàthadh, hùg-o

‘S togaidh iad mi, hùg-o
Air na ràmhan, hùg-o
‘S mo bhreacan donn, hao ri horo
Snàmh na fairge, hùg-o

‘S mo chuailean donn, hùg-o
Measg nan carrichean, hùg-o
‘S mo bhràist airgid, hao ri horo
Measg na gainmhich, hùg-o

Continue reading

Lon Dubh (Blackbird in Scots Gaelic!)

Perhaps a bit of a stretch for this site, but Julie Fowlis, John Lennon, and Paul McCartney ARE all from the Isles. 🙂 A perfect match, I’d say.

Lon-dubh (Blackbird)

Lon dubh a’ seinm i gciúin na hoích’
Tóg do sciatháin bhriste is éirigh suas
Fad do shaoil
Tá tú a’ feitheamh leis an uair go mbeifeá saor

Lon dubh a’ seinm i gciúin na hoích’
Tóg na súile dubh’ is breathnaigh síos
Fad do shaoil
Tá tú a’ feitheamh leis an uair go mbeifeá saor

Lon dubh scaoil, lon dubh scaoil
Isteach i solas dubh na hoích’

English

Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise

Blackbird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
All your life
You were only waiting for this moment to be free

Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of the dark black night