Mo Rùn Geal Dìleas

Not enough Gàidhlig on SOTI, so let’s try to remedy this.  This love song was written by Iain MacGhill-Eathain from Mull. Here it’s performed by the Rankin Family

**Update September 26, 2014***  Thanks to a couple of hawk-eyed fans who noticed I had the incorrect song lyrics here for the past 18 months! They have been corrected.

Mo Rùn Geal Dìleas

Mo rùn geal dìleas, dìleas, dìleas
Mo rùn geal dìleas nach till thu ‘nall
Cha till mi fhein leat, a ghaoil, cha’n fhaod mi,
‘S ann tha mo ghaol-sa na laidhe tinn.

Is truagh nach robh mi an riochd na faoilinn
A snàmhadh aotrom air bhàrr nan tonn;
Is bheirinn sgrìobag do’n eilean Ileach,
Far bheil an rìbhinn dh’fhàg m’inntinn trom.

Continue reading