Òran na Cloiche

The Stone of Destiny

This is a song written by poet Donald Macintyre. It documents the return of the Stone of Destiny (Stone of Scone) to Scotland , which was retrieved from Westminster Abbey on Christmas Day, 1950 by students. Here it is performed by Kathleen MacInness and is found on her CD  Summer Dawn.

Òran na Cloiche

A’ Chlach a bha mo sheanmhair
‘S mo sheanair oirre seanchas,
Air tilleadh mar a dh’fhalbh i
ghalghad a’ Chlach
‘S gur coma leam i ‘n Cearrara
An Calasraid no ‘n Calbhaigh
Cho fad’ ‘s a tha i ‘n Albainn
Nan garbhlaichean cas

‘S i u ro bha ho ro hilli um bo ha
Hilli um bo ruaig thu i hilli um bo ha
‘S i u ro bha ho ro hilli um bo ha

Continue reading