Cànan nan Gaidheal

Karen Matheson is joined by an all-star group of musicians to sing this lament over the decline of the Scottish language.

Cànan nan Gaidheal

Cha b’ e sneachda ‘s an reòthadh bho thuath,
Cha b’ e ‘n crannadh fuar bho ‘n ear,
Cha b ‘e ‘n uisge ‘s an gailleon bho ‘n iar,
Ach an galair a bhlean bho ‘n deas
Blàth, duilleach, stoc, agus freumh
Canan mo threubh ‘s mo shluaidh.

Séist:
Thig thugainn, thig co-rium gu siar
Gus an cluinn sinn ann canan nam Féinn,
Thig thugainn, thig co-rium gu siar
Gus an cluinn sinn ann canan nan Gaidheal.

Uair chite fear-feilidh ‘sa ghleann
Bu chinnteach gur gàidhlig a chainnt
Ach spion iad a fhreumh as an fhonn
‘N aite gàidhlig tha canan a Ghoill
‘S a Ghaidhealtachd creadhal-nan-sonn
‘S tir mhajors is cholonels ‘n diugh th’ innt’.

Far a nuas dhuinn na coinnleirean òir
‘S annt’ caraibh coinlean geal ceir
Lasaibh suas iad an seòmair bhroin
Tìgh-‘aire seann chanan a’ Ghae’l
‘S sud o chionn fhad’ thuirt a namh
Ach fhathast tha beò canan a’ Ghae’l.

Ged theich i le beath’ as na glinn
Ged ‘s gann an diugh chluinntear i nis mo
O Dhuthaich MhicAoidh fada tuath
Gu ruig thu Druim-Uachdar nam bo
Gigheal, dhi na Eileanan Siar
Bi na claimheamh ‘s na sgiath’n ud dhoirn.

Continue reading