Òran na Cloiche

The Stone of Destiny

This is a song written by poet Donald Macintyre. It documents the return of the Stone of Destiny (Stone of Scone) to Scotland , which was retrieved from Westminster Abbey on Christmas Day, 1950 by students. Here it is performed by Kathleen MacInness and is found on her CD  Summer Dawn.

Òran na Cloiche

A’ Chlach a bha mo sheanmhair
‘S mo sheanair oirre seanchas,
Air tilleadh mar a dh’fhalbh i
ghalghad a’ Chlach
‘S gur coma leam i ‘n Cearrara
An Calasraid no ‘n Calbhaigh
Cho fad’ ‘s a tha i ‘n Albainn
Nan garbhlaichean cas

‘S i u ro bha ho ro hilli um bo ha
Hilli um bo ruaig thu i hilli um bo ha
‘S i u ro bha ho ro hilli um bo ha

Continue reading

Thig am bata

Such an amazing version of this Scottish song from Julie Fowlis. Simple, pulsing, mesmerizing.

Thig am bata / A bhean eudaich

Thig am bàta, hùg-o
Moch a-màireach, hùg-o
Bidh m’athair innte, hao ri horo
‘S mo thriùir bhràithrean, hùg-o

‘S mo chèile donn, hùg-o
Air ràmh bràghad, hùg-o
‘S gheibh iad mise, hao ri horo
Air mo bhàthadh, hùg-o

‘S togaidh iad mi, hùg-o
Air na ràmhan, hùg-o
‘S mo bhreacan donn, hao ri horo
Snàmh na fairge, hùg-o

‘S mo chuailean donn, hùg-o
Measg nan carrichean, hùg-o
‘S mo bhràist airgid, hao ri horo
Measg na gainmhich, hùg-o

Continue reading

Mo Rùn Geal Dìleas

Not enough Gàidhlig on SOTI, so let’s try to remedy this.  This love song was written by Iain MacGhill-Eathain from Mull. Here it’s performed by the Rankin Family

**Update September 26, 2014***  Thanks to a couple of hawk-eyed fans who noticed I had the incorrect song lyrics here for the past 18 months! They have been corrected.

Mo Rùn Geal Dìleas

Mo rùn geal dìleas, dìleas, dìleas
Mo rùn geal dìleas nach till thu ‘nall
Cha till mi fhein leat, a ghaoil, cha’n fhaod mi,
‘S ann tha mo ghaol-sa na laidhe tinn.

Is truagh nach robh mi an riochd na faoilinn
A snàmhadh aotrom air bhàrr nan tonn;
Is bheirinn sgrìobag do’n eilean Ileach,
Far bheil an rìbhinn dh’fhàg m’inntinn trom.

Continue reading