An Eala Bhàn (The White Swan)

This song was composed by Dòmhnall Ruadh Chorùna during the Battle of the Somme (July 1-November 18, 1916) – a battle in which over one million were wounded or killed. It is addressed to Magaidh NicLeòid (Maggie MacLeod), his sweetheart during the time of the war.

Here it’s sung by Karen Matheson.

An Eala Bhàn

Gur duilich leam mar tha mi
‘S mo chridhe ‘n sas aig bron
Bhon an uair a dh’fhag mi
Beanntan ard a’ cheo
Gleanntannan a’mhanrain
Nan loch, nam bagh ‘s nan srom
‘S an eala bhan tha tamh ann
Gach la air ‘m bheil mi ‘n toir.

A Mhagaidh na bi tursach
A ruin, ged gheibhinn bas-
Co am fear am measg an t-sluaigh
A mhaireas buan gu brath?
Chan eil sinn uile ach air chuairt
Mar dhithein buaile fas
Bheir siantannan na blianna sios
‘S nach tog a’ ghrian an aird.

Continue reading