Cànan nan Gaidheal

Karen Matheson is joined by an all-star group of musicians to sing this lament over the decline of the Scottish language.

Cànan nan Gaidheal

Cha b’ e sneachda ‘s an reòthadh bho thuath,
Cha b’ e ‘n crannadh fuar bho ‘n ear,
Cha b ‘e ‘n uisge ‘s an gailleon bho ‘n iar,
Ach an galair a bhlean bho ‘n deas
Blàth, duilleach, stoc, agus freumh
Canan mo threubh ‘s mo shluaidh.

Séist:
Thig thugainn, thig co-rium gu siar
Gus an cluinn sinn ann canan nam Féinn,
Thig thugainn, thig co-rium gu siar
Gus an cluinn sinn ann canan nan Gaidheal.

Uair chite fear-feilidh ‘sa ghleann
Bu chinnteach gur gàidhlig a chainnt
Ach spion iad a fhreumh as an fhonn
‘N aite gàidhlig tha canan a Ghoill
‘S a Ghaidhealtachd creadhal-nan-sonn
‘S tir mhajors is cholonels ‘n diugh th’ innt’.

Far a nuas dhuinn na coinnleirean òir
‘S annt’ caraibh coinlean geal ceir
Lasaibh suas iad an seòmair bhroin
Tìgh-‘aire seann chanan a’ Ghae’l
‘S sud o chionn fhad’ thuirt a namh
Ach fhathast tha beò canan a’ Ghae’l.

Ged theich i le beath’ as na glinn
Ged ‘s gann an diugh chluinntear i nis mo
O Dhuthaich MhicAoidh fada tuath
Gu ruig thu Druim-Uachdar nam bo
Gigheal, dhi na Eileanan Siar
Bi na claimheamh ‘s na sgiath’n ud dhoirn.

Continue reading

An Sagairtín

From the Irish sean-nós tradition we’ll hear Síle Denvir sing An Sagairtín (The Little Priest). And stick around from some lively tunes at the end.

An Sagairtín

‘S nach deas an sagairtín é stór mo chroí,
Nach beannaithe an pobal a dtéann sé thríd
Tá branda ó Mhuire aige ‘gus séala ó Chríost,
Is tá sé triall chun a choláistí.

Tá an oíche seo dorcha is tá sí fuar,
‘Gus tá sí ‘goilliúint ar mo chroí go crua;
Mo stór a d’imigh ‘s nach bhfuil le fáil,
‘S a bhéas a’ goilliúint orm nó go bhfaighidh mé bás.

Ó níl mé tinn agus níl mé slán,
Séard a dúirt mo mhuintir go bhfaighinnse bás
A Dhia ‘s a Chríosta, nach mór an feall,
A bheith i ngrá le mnaoi ‘s gan í a’m le fáil.

Ó éist, a chailín deas is ná sil deoir,
Mar ní dhuitse a rugadh mé ná d’aon bhean beo
Ach baistfidh mé do leanbh dhuit le cúnamh Dé,
‘S dhá mbeadh breith ar maiféal a’m, ba leat mé fhéin.

Continue reading

Òran Màiri Dhall (Och nan och, tha mi fo mhulad)

The great Gaelic singer from the Isle of Lewis, Mary Smith (Màiri Nic a’ Ghobhainn), is another person I’m ashamed to have waited this long to feature on the blog. I’m sure you’ll enjoy.

Composed by Mary MacIver. The song is known in Lewis as Òran Màiri Dhall. She was a Mary MacIver from Valtos in Uig, Lewis, although born on Pabay, and was but a year old when the island was cleared, therefore referred to as Bliadhnach Phabaigh. She emigrated to America but was so unhappy with homesickness that she eventually returned home just before the First World War. She remained in Lewis, where she died in 1920.

– according Tobar an Dualchais

Òran Màiri Dhall (Och nan och, tha mi fo mhulad)

Nuair a rinn mi airson fàgail
Fhuair mi beannachd mo chàirdean
Ghabh mi ‘n t-aiseag air a’ bhàt’
Gu ruig’ sàil nam beann mòr.

Och nan och, tha mi fo mhulad
Dhomhsa tha mo chòmhradh duilich
‘S cruaidh an càs ach ‘s fheusar fhulang
‘S mi fuireach ann an coille mhòir.

Nuair a thàinig mi air fòrladh
A dh’Ameireagaidh a chòmhnaidh
Chunnaic mi a’ sin luchd-eòlais
Anns gach dòich sa robh iad ann.

Continue reading